Pozvánka do zastupitelstva obce – Vyvěšeno dne 21.6.2022 – Sejmuto dne 1.7.2022

P O Z V Á N K A

do veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se koná

ve středu 29.6.2022

v 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Nahořanech.

Program:

1)) Seznámení s dokončením projektu „Technické zázemí obce Nahořany“ a oprava budovy služeb v Nahořanech,

2) Rozpočtové opatření č. 4/2022,

3) Projednání a schválení výběrového řízení na opravu fasády budovy Základní a Mateřské školy v Nahořanech,

4) Návrh střednědobý výhled rozpočtu,

5) Informace o probíhajícím projektu česko-polského setkávání z dotace EU,

6) Žádosti, pošta, různé.

 

 V Nahořanech 21.6. 2022                              Josef Hlávko, starosta obce

 

Vyvěšeno: 21.6. 2022

 

Sejmuto: 30.6. 2022

 

 

Příspěvek vyprší dne 1.7. 2022

Oznámení Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nahořany – Vyvěšeno dne 31.5.2022

Oznámení

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nahořany

 Obec  Nahořany dle  § 68, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) oznamuje, že  zastupitelstvo obce Nahořany dne 30.5.2022 v souladu s § 67 zákona o obcích,  stanovilo pro příští volební období 2022 – 2026

 

8  členů   zastupitelstva  obce.

 

 

Dne 31.5.2022

                                                                                Josef Hlávko

                                                                                       starosta

 

 

 

Informace o obecním nakládání s odpady dle par. 60 odst. 4 zák. 541/2020 Sb. o odpadech

Systém fungování odpadového hospodářství v obci Nahořany je uveden v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nahořany.
Informace o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je uvedena v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2021.
Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Ceny a termíny svozů pro rok 2022 na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Systém odpadového hospodářství v obci motivuje občany ke třídění, protože mají možnost koupit si
četnost svozů směsného komunálního odpadu dle množství vyprodukovaného odpadu.