Poloha obce

Poloha obce
Nahořany (spolu s dalšími sídly správního celku – tzn. Dolsko, Městec a Lhota včetně místní části Doubravice) leží v jižní části okresu Náchod s tím, že severní, resp. Severozápadní hranice původních katastrů Městce, Nahořan a Lhoty bezprostředně navazují na jihovýchodní břehy nádrže Rozkoš. Tato skutečnost má značný význam m.j. na řešení širších dopravních vztahů. V tomto ohledu
je nutno se zmínit o blízkosti výrazného sídla – Nového Města nad Metují (cca 4 km). Město Náchod je vzdáleno cca 10 km vzdušnou čarou, Česká Skalice sice jen cca
5 km vzdušnou čarou, ale s tím, že mezi ní a řešeným územím je právě rozlehlá vodní plocha nádrže.

Rozloha obce

Obec Nahořany tvoří tyto katastrální území: Nahořany nad Metují, Lhota u Nahořan, Dolsko a Městec.Všechny katastrální území mají celkem 1.260 ha půdy, z toho 1.105 ha zemědělský půdní fond, 26 ha lesa, 34 ha vodních ploch, 25 ha zastavěných ploch a 70 ha ostatní neplodné půdy.
Obec leží v mírné teplé klimatické oblasti s mírnou zimou, v nadmořské výšce do 500 m.

Demografie, domovní a bytový fond

Nahořany v roce 1850 – 1930 v okrese Nové Město nad Metují, v roce 1950 obec v okrese Dobruška, od roku 1961 obec v okrese Náchod. Současné správní území sídla Nahořany tvoří
části obce – Nahořany, Dolsko, Doubravice, Lhota a Městec.