Historie obce Městec

18. září 2010 v 18:38 | Josef Hlávko

Nejstarší historie obce Městec – 1542 – první písemné zmínky
*
Městec -středověká ves, která vznikla patrně kolem tvrze dnes již
zaniklé. Jako  poddanská  vesnice, majetkově  náležela  do  původního
zboží sousední tvrze Veselice.  K roku 1426 jeden díl Městce držel jistý
rytíř (nebo vladyka) Petr z Veselice.   Jeho nástupci pak tento majetek
“dále  dělívali”,  takže  až  “nejméně  třem  pánům  souběžně  patřil”.
Jedním jejím  majitelem  byl  ve  druhé  polovině  15.  století  Mladota
z Veselice, od konce 15. století drželi tvrz vladykové ze Sendražic. Tyto
zmínky  jsou  ale  zaznamenány  retrospektivně,  takže  oficiální  první
písemnou zmínkou “in originali” jsou až záznamy k roku 1542 (1537),
kdy “děd. své ve vsi (…) Miestsczy (…), resp. k roku 1546 (1488), kdy
“budou se moci uvázati v dědiny její věnné zápisné w Miesczy v dw. p.
s p.”.
*
Přibližně od druhé poloviny 16. století se vesnice Městec postupně
(jednotlivými díly) začlenila do správy novoměstského panství.
Na  přelomu let 1849 a 1850 ale došlo k zásadní  reformě  veřejné
správy.    Mimo  jiné  byla  zrušena  dosavadní  patrimoniální  správa
(panství) a naopak nově byly  vytvořeny  administrativní  celky  zvané
okresy.  Dosavadní  poddanské  vesnice  byly  prohlášeny za svobodné
a samostatné obce s vlastní samosprávou.
V roce 1849 se obec Městec a Veselice musely spojit a zvolili  tzv.
výbor obecní, který ze sebe zvolil představeného a dva radní. Prvním
představeným byl Václav Fridrich z Veselice a radními Jan Lukášek
z Městce a Jan Lábus z Veselice. Ti úřadovali až do roku 1861.
Roku 1925 rozhodnutím ministerstva vnitra se staly dosud spojené
obce Městec – Veselice samostatnými. V Městci byl jmenován předse-
dou obecní správní komise pan Antonín Spura.
Bývalému starostovi panu Josefu  Hlávkovi z Veselice, který nepře-
tržitě 27  let  úřadoval,  byl  předán  diplom  čestného  občanství  obcí
Městec a Veselice.
*
Na jih pod vsí říká se ,, Na rybníkách”. Byly  zde  rybníky  od  sebe
oddělené dosud stojícími hrázemi  a  mohl  býti  jeden  po  druhém vy-
puštěn. Nejvýše položen byl ,,Nový” pod Nahořanami, pod ním ,,Starý”,
dál ,,Závistník”,  ,,Kravák” a ,,Bahna”, kterýžto poslední vypouštěl svou
vodu do Metuje. Jsou-li z doby Karlovy, nebo Ferdinanda III., nevíme.
*
Požáry
    Dne 2. června 1883 po druhé hodině odpolední při severovýchodním
větru  a  po  předcházejícím mnoho dní trvajícím vedru vypukl  v  čísle
popisném 7  pana  Václava  Marla  v  domovním  stavení  oheň.  V 5 -8
minutách byla ohněm zasažena stavení č.p. 4., 5., 6.,7., 8., 9., 10., 12.,
13., 14., 15 a 17.
*
Na místo požáru se sjelo 12 stříkaček, ale oheň  byl  tak  prudký,
že  se  nedalo  nic  dělat.   Číslo 5,  15  a  17 vyhořelo  až do  základů.
U  ostatních stavení zůstaly povětšinou jenom zdi.   ,,Když  jest  nouze
nejvyšší, Pán Bůh bývá nejbližší”. Pravost přísloví  se  ukázala  i  zde.
Lidé z okolních vesnic uspořádali sbírky ve prospěch postiženým. Byla
přivážena sláma, obilí, chléb, mouka, šatstvo a 1208 zl.69kr. Většina
darů byla předána obecnímu úřadu, který je mezi postižené rozdělil.
21.8.1924 vypukl po 23.hodině v noci oheň ve stodole pana Vác-
lava Housera. Stodola shořela i se zásobou sklizně. Oheň byl založen,
ale žhář nebyl vypátrán. 14 dnů sousedé vykonávali hlídku po obci,
neboť neočekávaným požárem byl klid vesničky narušen.
Na Silvestra 1948 po 20 hodině vypukl požár v č.p. 1. Požár se
podařilo uhasit, ale na Nový rok městečtí sousedé pracovali na spále-
ništi a další vznikající oheň hasili z Broumárku.
*
Kaplička
Roku  1870  byl  dán  podnět  ke  sbírkám  na  vystavění  kapličky
v Městci. Až do té doby podle starého zvyku sousedi mladí,  jež  chtěli
nabýt  sousedského  práva,  museli  složit  jistou část  peněz, za něž se
objednávala hudba a peníze při společné zábavě utratili.
Ale roku 1870 po návrhu Václava Spury z Městce usnesli se sou-
sedé,  že na útratu nedají nic,  ale že za peníze postaví v obci zvonek.
Sebralo se hned asi 50 zlatých a místo jednoduchého zvonku postavila
se na obci kaple s obrazem Nejsvětější Trojice, která byla v roce 1871
vysvěcena, stála přes 500 zlatých. Zvonek byl ulitý v  Hradci Králové,
pokřtěný na jméno ,, Blahoslavené Panny Marie”. V dubnu roku 1924
byl zakoupen v Pardubicích nový zvonek na kapličku. Téhož roku před
velikonocemi byl vyměněn. Původní válečný litinový zvonek již nevyho-
voval a o jeho nejasném zvuku kolovaly různé vtipy.
*
Hospoda
V roce 1928 byl zrušen a přehrazen z rodinných poměrů taneční sál
u pana Josefa Mareše č.p. 13. Hospodářství bylo předáno nevlastnímu
synovi Jaroslavu Ottovi. Jak staří pamětníci vyprávěli, postavil hosti-
nec dědeček Josefa Mareše v 18. století.  Před tím byla hospoda v č.p.
12, která v roce 1883 shořela.
*
Počet obyvatel
V roce 1834 měla ves 24 domů, 140 obyvatel.
V roce 1890 se uvádí, že ves má 35 domů a 208 obyvatel.
V roce 1930 bylo provedeno sčítání lidu. V Městci bylo napočítáno
88  římských katolíků,  10  českoslovanských ,1 českobratrský a 1 bez vyznání.
V roce 1949 byl počet obyvatel v Městci 71.
V současné době má Městec 32 obyvatel 17 domů.