Nařízení obce 1/2014 – O zákazu podomního prodeje

Obec Nahořany

Nařízení obce Nahořany

č. n  1/2014  o zákazu podomního prodeje a o podmínkách prodeje na tržních místech

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje a vydává dne 20.11.2014 v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Vymezení pojmů

1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky. Podomním prodejem není prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem domu, bytu, budovy apod.

2. Prodej se uskutečňuje na jednotlivých tržních místech. Jedná se o tato tržní místa :

a) prostor u obecního úřadu v Nahořanech

b) prostor u autobusové zastávky v Nahořanech

c) zpevněná plocha u prodejny v Nahořanech

Čl. 2

Zákaz podomního prodeje

Na území obce Nahořany se podomní prodej zakazuje.

Čl. 3

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje:

a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem

b) na farmářské trhy

c) na zásilkový prodej

d) na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 10. do 24. prosince běžného roku

e) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 10 dnů před velikonočním pondělím do velikonočního pondělí

f) na ohlášené očkování domácích zvířat

g) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo poskytování služeb

h) na nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích.

i) na restaurační předzahrádky

Čl. 4

Pravidla pro prodej na tržních místech

Uživatel tržního místa je povinen :

a) užívat tržní místo v souladu s podmínkami určenými tímto nařízením a ostatními právními předpisy, které se k prodeji na tržním místě vztahují

b) zajistit úklid celého prostoru tržního místa

c) zajistit odvoz odpadu a jeho likvidaci

d) uhradit poplatek obci Nahořany 5kč za každý započatý m2 prodejního místa

Čl. 5

Kontrola a sankce

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověření pracovníci Obecního úřadu Nahořany a Městská policie Nové Město nad Metují.

2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinností 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

……………………… ………………………. …………………………

Josef Hlávko v.r.

Kamil Vlášek v.r.

Miloš Kratěna v.r

 

Zásady – ceník / Náhrady za zřízení práva věcného břemene

Zásady – Ceník

ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Obce Nahořany

Jednotlivé druhy zásahů a příslušné finanční náhrady jsou uvedeny v tabulce a slouží ke stanovení ceny věcného břemene pro všechny druhy vedení /energetika, telekomunikace, vodovod, kanalizace, plyn, tepelné hospodářství/. Uvedené náhrady platí jak pro hlavní řady, tak i pro přípojky.
.
Náhrady u pozemních vedení jsou bez rozlišení na hroubku uložení a šířku ochranných pásem jednotlivých vedení. Náhrady se rozlišují podle povrchů pozemků. Pod pojmem ostatní plochy se rozumí plochy s nezpevněným povrchem.
.
Správci sítě, fyzické osoby podnikající, právnické osoby
.
v případě uložení do zelených pásů /ostatní plocha/ Kč 100,-/ bm
.
v případě uložení do vozovky nebo chodníku se živičným povrchem nebo jinak zpevněným povrchem Kč 150,-/ bm
.
Minimální částka za zřízení náhrady práva věcného břemene činí 1.000,- Kč.
.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 23.5.2011
.
Starosta obce: Václav Pavel
Místostarosta obce: Josef Hlávko