Nařízení obce 1/2014 – O zákazu podomního prodeje

Obec Nahořany

Nařízení obce Nahořany

č. n  1/2014  o zákazu podomního prodeje a o podmínkách prodeje na tržních místech

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje a vydává dne 20.11.2014 v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Vymezení pojmů

1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky. Podomním prodejem není prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem domu, bytu, budovy apod.

2. Prodej se uskutečňuje na jednotlivých tržních místech. Jedná se o tato tržní místa :

a) prostor u obecního úřadu v Nahořanech

b) prostor u autobusové zastávky v Nahořanech

c) zpevněná plocha u prodejny v Nahořanech

Čl. 2

Zákaz podomního prodeje

Na území obce Nahořany se podomní prodej zakazuje.

Čl. 3

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje:

a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem

b) na farmářské trhy

c) na zásilkový prodej

d) na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 10. do 24. prosince běžného roku

e) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 10 dnů před velikonočním pondělím do velikonočního pondělí

f) na ohlášené očkování domácích zvířat

g) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo poskytování služeb

h) na nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích.

i) na restaurační předzahrádky

Čl. 4

Pravidla pro prodej na tržních místech

Uživatel tržního místa je povinen :

a) užívat tržní místo v souladu s podmínkami určenými tímto nařízením a ostatními právními předpisy, které se k prodeji na tržním místě vztahují

b) zajistit úklid celého prostoru tržního místa

c) zajistit odvoz odpadu a jeho likvidaci

d) uhradit poplatek obci Nahořany 5kč za každý započatý m2 prodejního místa

Čl. 5

Kontrola a sankce

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověření pracovníci Obecního úřadu Nahořany a Městská policie Nové Město nad Metují.

2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinností 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

……………………… ………………………. …………………………

Josef Hlávko v.r.

Kamil Vlášek v.r.

Miloš Kratěna v.r

 

Zásady – ceník / Náhrady za zřízení práva věcného břemene

Zásady – Ceník

ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Obce Nahořany

Jednotlivé druhy zásahů a příslušné finanční náhrady jsou uvedeny v tabulce a slouží ke stanovení ceny věcného břemene pro všechny druhy vedení /energetika, telekomunikace, vodovod, kanalizace, plyn, tepelné hospodářství/. Uvedené náhrady platí jak pro hlavní řady, tak i pro přípojky.
.
Náhrady u pozemních vedení jsou bez rozlišení na hroubku uložení a šířku ochranných pásem jednotlivých vedení. Náhrady se rozlišují podle povrchů pozemků. Pod pojmem ostatní plochy se rozumí plochy s nezpevněným povrchem.
.
Správci sítě, fyzické osoby podnikající, právnické osoby
.
v případě uložení do zelených pásů /ostatní plocha/ Kč 100,-/ bm
.
v případě uložení do vozovky nebo chodníku se živičným povrchem nebo jinak zpevněným povrchem Kč 150,-/ bm
.
Minimální částka za zřízení náhrady práva věcného břemene činí 1.000,- Kč.
.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 23.5.2011
.
Starosta obce: Václav Pavel
Místostarosta obce: Josef Hlávko

Vyhláška 1/2011 Nakládání s odpadem

Obec Nahořany – Obecně závazná vyhláška
.
č. 1/2011    O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
.
Zastupitelstvo obce Nahořany se na svém zasedání dne 7.2.2011 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku
.
O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
.
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Tato vyhláška upravuje nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na správním území
obce Nahořany
(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obcí trvalý pobyt, a pro další osoby, kterých se tato vyhláška dotýká.
.
Článek 2
.
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) odpadem – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech,
b) komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
c) nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování,
d) původcem odpadu – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů,
e) směsným odpadem – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění kovů, skla, plastů, papíru, nápojových kartonů, objemného, kompostovatelného a nebezpečného odpadu,
f) objemným odpadem – složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad. Jedná se zejména o starý nábytek, elektroodpad, opotřebované pneumatiky,
g) kompostovatelným odpadem – biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
h) nebezpečným odpadem – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, například upotřebené oleje a tuky (kromě potravinářských), barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, některé vyřazené léky, pesticidy, suché galvanické články, akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, elektroodpad obsahující nebezpečné
látky, zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků,
i) stavebním odpadem – odpad vznikající při stavební a demoliční činnosti, například výkopová zemina, stavební suť, odpad z keramiky, podlahovin, krytin, izolačních materiálů, instalačních materiálů,
j) elektrozařízením – kompletní elektrospotřebič vyřazený z domácnosti, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru dle § 38 zákona o odpadech,
k) uživatelem odpadové nádoby pro směsný odpad – vlastník nádoby, přihlášené ke svozu v obci Nahořany
l) oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 1)
.
Článek 3
.
Místa určená pro odkládání odpadu
Místy určenými pro odkládání odpadu jsou
a) odpadové nádoby pro směsný odpad, přihlášené ke svozu u obce Nahořany – popelnice o objemu 110 litrů, nádoby musí odpovídat příslušným technickým normám, 2)
b) kontejnery na tříděný odpad – pro sklo a plasty,
c) mobilní kontejner na nebezpečné odpady a elektrozařízení, přistavován podle vyhlášeného režimu sběru,
d) části veřejných prostranství po dobu ambulantního sběru železa (železná sobota),
.
Článek 4
.
Nakládání s komunálním odpadem
(1) Odvoz komunálního odpadu je zajišťován obcí Nahořany prostřednictvím oprávněných osob (firem).
(2) Směsný odpad se ukládá do popelnic a kontejnerů. Tyto nádoby si zajišťují jejich uživatelé na vlastní náklady.
Pro popelnice o objemu 110 litrů jsou zajišťovány tyto druhy svozů:
Kombinovaný A – v zimě 1x za týden, v létě 1x za dva týdny – 42 svozů
Čtrnáctidenní – celoročně 1x za 2 týdny – 26 svozů
Kombinovaný B – v zimě 1x za 2 týdny, v létě 1 x za 4 týdny – 20 svozů
Měsíční – celoročně 1 x za 4 týdny – 13 svozů
1) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
2) ČSN EN 840, DIN 66 29
Uživatelé zajistí v den svozu přistavení nádoby do 6,00 hodin k okraji veřejné pozemní komunikace, přístupné motorovým vozidlům 3), tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace s nádobou.
(3) Sklo, plasty se ukládají do označených kontejnerů.
(4) Do nádob a zařízení uvedených v článku 3 písm. a), b) a c) je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený v článku 2 písm. g). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat stavební odpad uvedený v článku 2 písm. h).
(5) Nebezpečné odpady a elektrozařízení se ukládají 2x do roka na mobilní kontejnery oprávněné osoby při ambulantním svozu podle vyhlášeného režimu sběru nebo podle provozního řádu ve sběrném místě.
(6) Železo a ostatní kovový odpad jsou sváženy od domu 1x ročně oprávněnou osobou.
.
Článek 5
.
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti (např. čistá stavební suť, výkopová zemina) lze využít v souladu s obecně závaznými předpisy 5) nebo uložit na řízenou skládku. Odvoz si zajistí producent na vlastní náklady prostřednictvím autodopravců, vlastními prostředky popř. jiným způsobem.
.
Článek 6
.
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy. 6)
.
Článek 7
.
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle platných právních předpisů. 7)
3) § 2 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
.
Článek 8
.
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 1.3.2000, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
.
Článek 9
.
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
.
Václav Pavel
Starosta
Josef Hlávko
Místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 25.2.2011
Účinnost dnem: 25.2.2011
.
.
Vyhláška 2/2011 Regulace hlučných činností
Obecně závazná vyhláška obce Nahořany č. 2/2011
 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
.
Zastupitelstvo obce Nahořany se na svém zasedání dne 7.2.2011 usnesením usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
.
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
.
Čl. 2
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. S výjimkou povolení obce.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení, strojů a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 28.2.2011.
.
Josef Hlávko Václav Pavel
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 25.2.2011