KONKURS

KONKURS

 Starosta obce Nahořany

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Nahořany, okres Náchod

 

Předpoklad nástupu do zaměstnání:        1. srpna 2021

Platové zařazení:   podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy:

 • vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče (z důvodu kontaktu uveďte i tel.číslo nebo e-mail)
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
 • čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené například pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
 • strukturovaný profesní životopis
 • koncepce rozvoje základní školy (maximálně dvě strany strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
 • česné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.

Termín podání přihlášek: do 10.4.2021

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 10.4.2021 na adresu: OBEC NAHOŘANY, NAHOŘANY 76, 549 07.

Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

Příspěvek vyprší dne 12.4. 2021

Author: Josef Hlávko