Veteráni SDH Nahořany

Dne 14.5.2011 naši obec reprezentovali hasiči veteráni na oslavách obce Černilov u příležitosti 130. výročí založení hasičů v Černilově. Bohatý program oslav doplnili historickým útokem po soutěži hasičských družstev. Historický stroj Smékal z roku 1935 opět nezklamal a úkázka se povedla. Odměnou za to, si o našich hasičích mohli občané přečíst v pondělním Hradeckém deníku. Děkujeme hasičům z Černilova za pozvání.
Veškeré další informace o práci našich hasičů získáte na adrese http://www.vhprint.cz/sdhnahorany

Slet čarodejnic

Dne 30.4.2011 se v Nahořanech před restaurací U HASIČE konal již tradiční SLET ČARODEJNIC.

Toto zábavné odpoledne pořádalo SDH Nahořany. Program byl pro celé rodiny, děti dostávali za
své výkony v soutěžích sladké pozornosti a na závěr si mohli opéct na ohni párek.
Krásné slunečné odpoledne, plné čarodejnických masek bylo zakončeno zapálením vatry na které
seděla nejstarší čarodejnice v Nahořanech. Odpoledne si užili děti, ale i dospělí, kteří vše pozorovali
od dobrého občerstvení, které připravili hasiči a restaurace U HASIČE. Na úplný závěr večera, jako
překvapení, věnoval dětem pan Fanta krásný ohňostroj. Děkujeme všem za krásné odpoledne.

 

Nahořanský pohár – děti

Dne 16.4.2011 se v naší obci konal NAHOŘANSKÝ POHÁR V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI II. ročník.

Byla to soutěž mladších a starších hasičů, dorostenců, dorostenek a jednotlivců dle směrnic hry Plamen.

Celá akce je podporována Královehradeckým krajem a je zahrnuta do Poháru starosty OSH Náchod.

Této soutěže se účatnilo na 350 dětí. Pořadatel a organizátor akce bylo SDH Nahořany.

 

První vítání občánků v roce 2011

Dne 17.4. 2011 byli přivítáni v zasedací místnosti obecního úřadu v Nahořanech nově narození občánci našich obcí:
– Monika Havelková, Nahořany 127
– Lukáš Herda, Nahořany 118
– Ondřej Herda, Nahořany 118
– Antonín Karl Prokeš, Dolsko 3
Tímto jim všem přejeme mnoho zdraví a krásný, spokojený život.

Zastupitelstvo 23.3.2009

Zápis
 
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 23.3. 2009
v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.
Přítomni: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.
Hosté: František Voborník, Ludmila Bartáková
Zahájení: 19:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a schůzi zahájil.
Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák – schváleno všemi hlasy.
1) Program schůze – dle přiložené pozvánky doplněn o došlou poštu – schválen všemi hlasy.
2) Pozemky pro výstavbu rodinných domků “Pod strání” v Nahořanech.
A: Žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 24.2. 2009. Zastupitelstvo rozhodlo tento postup: jednotlivé žádosti budou přečteny v pořadí dle data podání na obecní úřad Nahořany a ihned bude o každé žádosti rozhodnuto.
– Pan J. W., Maloskalická 57, Česká Skalice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 60/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
– Pan M. H. a paní A. H., oba bytem Slezská 780, Hradec Králové, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 61/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
– Pan P. K., Tatranská 93/3, Žarnovica a paní M. K., Fraňa Kráľa 848/30, Žarnovica, oba Slovenská republika, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 62/2009. Jedná se o cizí státní příslušníky, bez trvalého pobytu v České republice. Této žádosti nelze vyhovět podle Katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy.
– Pan M. H., Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují a slečna I. S., U Splavu 367, Ostroměř, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 63/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
– Manželé A. a D. B., Vašátkova 45, Solnice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 64/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
– Slečna I. R., Družstevní 568, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 65/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
– M. aj. B., Smetanova 412, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 66/2009. Zastupitelstva schvaluje žádost všemi hlasy.
– Pan Z. B., Třešňová 632, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 67/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
– Pan D. J., Švermova 740, Česká Skalice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 68/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena, je pan D. J. první náhradník.
– Slečna M. H., Nad Stadionem 1305, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 70/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena je slečna H. druhý náhradník.
– Pan Mgr. Z. Z., Sochařská 318/6, Praha 7, žádost ze dne 20.3. 2009, č.j. 85/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena je pan Z. třetí náhradník.
Zastupitelstvo schválilo sedm žádostí o odkoupení stavebních parcel pro výstavbu RD “Pod strání” v Nahořanech, jedna žádost nebyla schválena z důvodu, že žadatelé jsou cizí státní příslušníci bez trvalého pobytu v České republice, tři žádosti nebyly schváleny z důvodu přidělení parcel a tito žadatelé jsou náhradníky dle došlého pořadí žádostí.
B: Stanovení způsobu přidělení stavebních parcel.
Stejný způsob jako v prvním kole, viz. bod 3), písmeno C), zápisu zastupitelstva ze dne 23.2. 2009.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
3)
Žádost o pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan – Odysseus Jachtklub Hradec Králové. Záměr o pronajmutí parcely č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, zveřejněn na úřední desce od 5.3. 2009 do 23.3. 2009. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy pronájem parcely na dobu určitou a to do 31.12. 2015, výše nájemného 7.000,- Kč za rok.
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nahořany za rok 2008. Paní Rousková seznámila zastupitele s obsahem zprávy. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, a to že budovy na parcelním čísle č. 45, 235 a 236 uvedené na výpise z katastru nemovitostí nejsou uvedeny na inventurním soupisu obce.
Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě nedostatků, a to takto: pověřuje starostu pana Pavla vypracováním jednoduchého odhadu a zařazením na inventurní soupisy obce Nahořany do 30.4. 2009. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
5) Kupní smlouva – návrh na odprodej stavebních parcel.
– smluvní pokuta za nedodržení podmínek ve výši 10.000,- Kč,
– pokuta za nesplnění závazku, v případě že tento pozemek je již zastavěn:
Návrhy 400,- Kč/m2 – hlasování 3 hlasy pro, 2 se zdržely, 2 proti – neschváleno
250,- Kč/m2 – hlasování 1 pro, 6 hlasů proti
– neschváleno
300,- Kč/m2 – hlasování 5 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely – schváleno
Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pokutu za nesplnění závazku ve výši 300,- Kč/m2.
Součástí zápisu je příloha, ve kterém je upozornění právníka na oprávněnost výše pokuty za nedodržení podmínek při koupi pozemků na výstavbu rodinných domků.
Žádosti, diskuse, různé:
6) Kalendář kulturních akcí na rok 2010 – předáno p. Hlávkovi. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Žádost – paní S. Z., Nahořany 17,
podala žádost o přehodnocení rozhodnutí
zastupitelstva o neschválení její žádosti o koupi stavební parcely “Pod strání” v Nahořanech, na schůzi ze dne 23.2. 2009.
Zastupitelstvo projednalo požadavek žadatelky a došlo k závěru, že rozhodnutí, které bylo učiněno dne 23.2. 2009 je konečné a neměnné. Tím zastupitelstvo považuje celou záležitost za uzavřenou. Zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy požadavek o přehodnocení rozhodnutí.
8) Žádost o dotace z POV na rok 2009 DSO Novoměstsko – informaci podala paní Rousková. Zastupitelstvo obce Nahořany souhlasí s realizací projektu “Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko”, který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
9) Žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek ve výši 45 tis. Kč na rok 2009. V rozpočtu na rok 2009 byla schválena částka ve výši 55 tis. Kč.
Bylo rozhodnuto, že 15 tis. oddíl ledního hokeje a 40 tis. ostatní. Finanční prostředky podléhají vyúčtování a budou použity na neinvestiční výdaje. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Upozornění na bezpečnost provozu na místních komunikacích – Policie ČR upozorňuje na nutnost viditelnosti dopravních značek, bezpečný výjezd.
Vyřezání podrostů u MK v Dolsku – zajistí p. Kotyza.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Žádost o souhlas k demolici hospodářských objektů na parcele č. 37, k.ú. Dolsko Zastupitelstvo nemá námitek proti demolici objektů a souhlasí všemi hlasy.
Žádost předložil pan Ž. Z.. Ve vyjádření obce budou stanoveny podmínky, které budou upravovat provoz na místní komunikaci č. 11, k.ú. Dolsko.
12) Projektová dokumentace na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD “Pod strání” v Nahořanech – po menším přepracování bude přiloženo k žádosti o stavební povolení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13)
Rybníky – odpovědnost p. Zákravská..
Montáž laviček a
košů na odpadky a jejich umístění – odpovědnost pan Hlávko.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Lhota hřiště – pozemek ve vlastnictví státu.
Možnosti prodeje:
a) pozemek může být jako restituční nárok zveřejněn k nabídce prodeje. Nabídka trvá 30 dnů. V případě, že se nikdo nepřihlásí, bude nabídnuto obci.,
b) obálková metoda – zveřejnění k prodeji, může koupit každý.
Zastupitelstvo navrhuje prozatím nechat pod smlouvou a neprodávat. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Pozemkové úpravy – k.ú. Dolsko, Městec. Podat žádost. Pan starosta obstaral seznam vlastníků, podpisy a souhlasy si obstarají zástupci vlastníků. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Diskuse:
Josef Hlávko – dotaz na průběh budování inženýrských sítí pro výstavbu RD. Informaci podal pan starosta.
Stávajícím obyvatelům podél MK “Pod strání” bude zaslán dopis k odstranění skládek a uloženého materiálu z obecních parcel.
17) Vítání občánků 19.4. 2009 – paní Šichanová.
Podala informaci o účtech z jednotlivých bank – KB, Česká spořitelna, Poštovní spořitelna. Zastupitelstvo projednalo a schválilo čtyřmi hlasy založit účet u Poštovní spořitelny, tři se zdržely.
18) Czechpoint – paní Rousková. Podána žádost o dotaci. Pěti firmám budou zaslány slepé rozpočty k podání nabídky na dodání výpočetní techniky. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19)
Dotazy:
– Areál Vodních sportů na Rozkoši – klíčky od branky, ošetřeno v nájemní smlouvě,
– DPH – úpravy sazeb, možný dopad daňových výnosů na obec,
– Křižovatka na státní komunikaci ke Lhotě – umístit dopravní značku STOP.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Schůze ukončena ve 21:15 hodin
Zapsala: Hlávková
Ověřovatelé: Milena Zákravská …………………………………
 
Josef Dvořák
………………………………….
 
 
 
 
Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 30.3. 2009
Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany konaného dne 23.3. 2009
č.j. 3/2009
Zastupitelstvo obce
po projednání schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu – Milena Zákravská, Josef Dvořák,
2) Program schůze dle přiložené pozvánky doplněný o došlou poštu,
3) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 25.2. 2009:
– pan J. W., Maloskalická 57, Česká Skalice,
– pan M. H. a paní A. H., oba bytem Slezská 780, Hradec Králové,
– pan M. H., Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují a slečna I. S., U Splatu 367, Ostroměř,
– manželé A. a D. B., Vašátkova 45, Solnice,
– slečna I. R., Družstevní 568, Nové Město nad Metují,
– manželé M. a J. B., Smetanova 412, Nové Město nad Metují,
– pan Z. B., Třešňová 632, Nové Město nad Metují,
4) způsob přidělení stavebních parcel žadatelům, kterým již byla schválena žádost,
5) pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, sportovnímu klubu Odysseus Jachtklub Hradec Králové, záměr na pronájem byl zveřejněn na úřední desce od 5.3. 2009 do 23.3. 2009,
6) opatření k nápravě méně závažných nedostatků, které vyplynuly ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2008 a pověřuje pana starostu k jejich odstranění do 30.4. 2009,
7) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pokutu za nesplnění závazku ve výši 300,- Kč/m2, které budou součástí kupní smlouvy na odprodej stavebních pozemků “Pod strání” v Nahořanech,
8) zastupitelstvo obce Nahořany souhlasí s realizací projektu “Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko”, který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce,
9) žádost o souhlas k demolici hospodářských objektů na parcele č. 37, k.ú. Dolsko,
10) založení účtu u Poštovní spořitelny občánkům, kteří budou přivítáni do žitova dne 19.4. 2009.
Zastupitelstvo obce
po projednání neschvaluje
:
1) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 25.2. 2009
– pan P. K., Tatranská 93/3, Žarnovica a paní M. K., Fraňa Kráľa 848/30, Žarnovica, oba Slovenská republika,
– pan D. J., Švermova 740, Česká Skalice,
– slečna M. H., Nad Stadionem 1305, Nové Město nad Metují,
– pan Mgr. Z. Z., Sochařská 318/6, Praha 7
2) požadavek o přehodnocení rozhodnutí o neschválení stavebního pozemku na schůzi ZO dne 23.2. 2009 paní S. Z., Nahořany 17.
Zastupitelstvo obce je informováno, bere na vědomí:
1) sestavení kalendáře kulturních akcí na rok 2010,
2) žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek na rok 2009,
3) bezpečnost provozu na místních komunikacích – vyřezání podrostů Dolsko, p. Kotyza
4) informace o projektové dokumentaci na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD “Pod strání”,
5) rybníky – odpovědnost p. Zákravská,
6) montáž laviček a košů na odpadky, jejich umístění – p. Hlávko,
7) Lhota hřiště – možnosti prodeje pozemku,
8) pozemkové úpravy k.ú. Dolsko, Městec,
9) budování inženýrských sítí pro výstavbu RD “Pod strání” v Nahořanech,
10) Czechpoint – výpočetní technika,
11) dotazy – Areál Vodních sportů na Rozkoši – půjčování klíčů od branky,
– DPH – úpravy výše a dopad na výnosy pro obec,
– umístění dopravní značky STOP na státní komunikaci ke Lhotě.
Ověřovatelé usnesení č.j. 3/2009:
Milena Zákravská ………………………………
Josef Dvořák ………………………………
V Nahořanech 30.3. 2009
Václav Pavel
starosta obce

Čarodejnice 2009

Pálení čarodějnic
Letošní slet čarodějnic se konal v Nahořanech v pohostinství ,,U hasiče “.
Pro děti byly připraveny kouzelné lektvary i zábavné soutěže. I přes větrné počasí se celá akce vydařila a došlo i na tradiční opékání vuřtů. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě celé akce podíleli.

Dětský den a hasičská soutěž

Hasičská soutěž ” O putovní pohár starosty obce Nahořan”
V sobotu 9. června 2007 od 13 hodin jsme uspořádali již pátý ročník soutěže dobrovolných hasičských sborů “O putovní pohár starosty obce Nahořan”. Soutěži předcházel již tradičně dětský den se soutěžemi pro nejmenší.
Počasí nám přálo a nakonec se sjelo 9 mužských družstev. Mladší děti, starší děti a jedno družstvo žen. Po slavnostním zahájení se všichni pustili s vervou do boje o trofej nejcennější. Všichni se snažili ze všech sil, ale bohužel, ne všichni se mohli umístit jak se říká “na bedně”. Je jenom škoda, že nepřijelo více sborů, obzvlášť s dětmi a ženami.
Musíme pochválit děti z Nahořan, které na této soutěži měli premiéru a předvedli vydařený požární
útok. Ani ženy neměly žádné soupeřky a přesto zaběhly svůj nejlepší čas v historii ženského hasičského družstva.

V kategorii mužů byla konkurence mnohem větší a přesto naši muži, kteří poprvé startovali se silnější stříkačkou, na které pracovali celou zimu, obsadili časem 32,5 s pěkné třetí místo.
Zpestřením odpoledne byl vydařený požární útok v podání veteránů z Nahořan.

Velikonoční strom

Velikonoční strom – Skořápkovník
Dne 8.4.2006 ZŠ a MŠ v Nahořanech, kterou navštěvuje 46 žáků
uspořádala akci, během níž bylo shromážděno a poté navěšeno
na strom stojící v areálu školy 11 133 vyfouklých velikonočních
vajíček a tím byl překonán český rekord. Na rekord byl vystaven certifikát
od Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Akce byla velice úspěšná a záběry
přenášela TV Nova i ČT.